ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง(RU Thesis Full Text)
ให้ข้อมูลต้นฉบับ (Full Text) วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของ มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 

จนถึงปัจจุบัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การแปล เคมีประยุกต์ การวัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาภูมิศาสตร์ จิตวิทยาการให้การปรึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ หลักสูตรและการสอนการบริหารการศึกษา พลศึกษา การอุดมศึกษา และการศึกษาต่อเนื่อง

งานวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง(RU Research Full Text)

ให้ข้อมูลต้นฉบับ (Full Text) ผลงานการวิจัยของอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสารสังเขป
(Abstracts) งานวิจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ดรรชนีราชกิจจานุเบกษา(Thai Government Gezette)
ให้ข้อมูลเพื่อการสืบค้น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา พระราชกำหนด กฏกระทรวง ประกาศ ระเบียบข้อบังคับและอื่นๆ ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2515 ถึงปัจจุบัน และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาฌาจักร ฉบับเต็ม (Full Text)

ดรรชนีสิ่งพิมพ์รัฐบาล (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง) (Thai Government Publication Index)

ให้ข้อมูลเพื่อการสืบค้นสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจของไทย ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุด
กลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้แก่ บทความวิชาการ สถิติข้อมูล รายงานการวิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา ต่างๆ

ดรรชนีสยามจดหมายเหตุ(Siamarchive Index)

ให้ข้อมูลเพื่อการสืบค้นข่าว บทความ สถิติ ข้อมูลต่าง ๆจากสยามจดหมายเหตุ ซึ่งเป็นหนังสือบันทึกสรุปข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญ ๆใน
ในรอบสัปดาห์ทั้งของไทยและต่างประเทศด้านเศษฐกิจ สังคม การเมือง และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

พระบรมราโชวาท(Royal Speeches)

ประมวลพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และพระราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน

ข่าวสารหอสมุดกลาง ม.ร. (RU Library Journal Database)
บริการวารสาร ข่าวสารสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในระบบ Electronic Journal

บริการสำเนาสารบัญวารสาร (Electronic Journal Contents Service)
บริการสารบัญวารสารสาขาวิชาต่างๆ ที่สำนักหอสมุดกลางได้รับใหม่รายเดือน

บริการกฤตภาค (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง) (Electronic Clipping Service)

บริการอ่านข่าวสารบทความที่น่าสนใจจากหนังสือพิมพ์

ฐานข้อมูลคัดสรร (อยู่ในระหว่างการปรับปรุง) (SDI Database)

 บริการแฟ้มสนเทศเฉพาะเรื่องจากวารสารและเอกสาร

ฐานข้อมูลชีวประวัติ (BioDatabase)
ให้ข้อมูลชีวประวัติผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง อธิการบดี รองอธิการบดี (ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน และชีวประวัติผู้ได้รับปริญญากิตติมศักด์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ค้นหาทุกฐานข้อมูล

สำนักหอสมุดกลาง
กลับเมนูหลัก