คำแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลดิจิตอล

รู้จักกับเมนูคำสั่งในการสืบค้นข้อมูล

การค้นหาแบบง่าย

  หมายถึง การสืบค้นแบบง่าย

 • เลือกฐานข้อมูล ที่ต้องการสืบค้น <
 • ป้อนคำค้น พิมพ์ คำ หรือวลี ที่ต้องการสืบค้น หรือ การใช้คำ หรือวลี หลายคำพร้อมกันได้ เช่น ความพึงพอใจ นักศึกษา รามคำแหง    หมายถึง ต้องการค้นหาข้อมูลที่มีคำว่า “ความพึงพอใจ” และ “นักศึกษา” และ “รามคำแหง”    (การป้อนคำค้นมากกว่า 1 คำ ให้พิมพ์ในลักษณะการเคาะวรรค ระหว่างคำ หรือวลี)
 • คลิกปุ่ม

การค้นหาแบบหลายเงื่อนไข

หมายถึง การสืบค้นแบบหลายเงื่อนไข

การใช้คำสั่งนี้ให้เลือกดูรายละเอียดจากเมนูแต่ละฐานข้อมูลว่ามีโครงสร้างอย่างไร เช่น

 • เลือกฐานข้อมูล วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รหัสเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร เช่น พิมพ์ T หมายถึง ต้องการค้นหาเฉพาะวิทยานิพนธ์
 • กลุ่ม/แฟ้มย่อย ระบุชื่อ คณะ , สำนัก , สถาบัน
 • ป้อนคำค้น พิมพ์ คำ หรือวลี ที่ต้องการค้นหา
 • คลิกปุ่ม

คำสั่งในการเรียกดูข้อมูลจากการสืบค้น

 • คลิกปุ่ม เพื่อดูข้อมูลเอกสารแนบในแต่ละรายการ
 • คลิกปุ่ม เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม หมายถึง การเรียกดูรายการงานวิทยานิพนธ์หรือ งานวิจัยทั้งเล่ม   ที่ระบบแบ่งย่อยเนื้อหาไว้ เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกดูข้อมูล                   ฉบับสมบูรณ์

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสเอกสาร กำหนดเป็น T + เลขหมู่หนังสือ + / การแบ่งย่อยเนื้อหาของวิทยานิพนธ์ดังนี้

  /AB บทคัดย่อภาษาไทย

  /E บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

  /T สัญลักษณ์แทนวิทยานิพนธ์หรือ ส่วนเนื้อหาก่อนบทที่ 1

  /TC1 บทที่ 1

  /TC2 บทที่ 2

  /TC3 บทที่ 3

  /TC4 บทที่ 4

  /TC5 บทที่ 5

  /TCA ภาคผนวก

  /TCB บรรณานุกรม

  /TCC ประวัติผู้เขียน

  กลุ่ม/แฟ้มย่อย กำหนดเป็นการแบ่งวิทยานิพนธ์ตามสาขาวิชา ได้แก่

  • นิติศาสตร์
  • บริหารธุรกิจ
  • มนุษยศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ศึกษาศาสตร์
  • เศรษฐศาสตร์
  • รัฐศาสตร์
  • วิศวกรรมศาสตร์

   ฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วย

   รหัสเอกสาร กำหนดเป็น + ความหมายทางบรรณารักษ์ +/ การแบ่งย่อยเนื้อหาของงานวิจัยดังนี้

   /AB บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

   /T ส่วนเนื้อหาก่อนบทที่ 1

   /TC1 บทที่ 1

   /TC2 บทที่ 2

   /TC3 บทที่ 3

   /TC4 บทที่ 4

   /TC5 บทที่ 5

   /TCA ภาคผนวก

   /TCB บรรณานุกรม

   /TCC ประวัติผู้เขียน

   หมายเหตุ งานวิจัยบางเล่มมีเนื้อหาไม่มาก จะไม่จำแนกเป็นบทย่อย

   กลุ่ม/แฟ้มย่อย กำหนดเป็นการแบ่งงานวิจัยเป็นอักษรย่อของ คณะ/ สำนัก/ สถาบัน ได้แก่

   • นต.(คณะนิติศาสตร์)
   • บธ. (คณะบริหารธุรกิจ)
   • มษ.(คณะมนุษยศาสตร์)
   • ศษ.(คณะศึกษาศาสตร์)
   • รศ.(คณะรัฐศาสตร์)
   • วท. (คณะวิทยาศาสตร์)
   • ศศ.(คณะเศรษฐศาสตร์)
   • สก. (สำนักหอสมุดกลางฯ)
   • สค.(สถาบันคอมพิวเตอร์)
   • สท. (สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)
   • สวป.(สำนักทดสอบและประเมินผล)

    ฐานข้อมูล ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกอบด้วย

    รหัสเอกสาร ประกาศ กำหนดเป็น

            ระเบียบ กำหนดเป็น

            คำสั่ง กำหนดเป็น

            ข้อบังคับ กำหนดเป็น

     ฐานข้อมูลรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

     รหัสเอกสาร กำหนดเป็น

     ฐานข้อมูลดรรชนีราชกิจจานุเบกษา ประกอบด้วย

     รหัสเอกสาร พระราชบัญญัติ กำหนดเป็น พรบ

      พระราชกำหนด กำหนดเป็น พรก

      พระราชกฤษฎีกา กำหนดเป็น พรฎ

      กฎกระทรวง กำหนดเป็น กฎ

      ประกาศ กำหนดเป็น

      ระเบียบ กำหนดเป็น

      ฐานข้อมูลดรรชนีสิ่งพิมพ์รัฐบาล ประกอบด้วย

      รหัสเอกสาร กำหนดเป็น GP

      ฐานข้อมูลดรรชนีสยามจดหมายเหตุ ประกอบด้วย

      รหัสเอกสาร กำหนดเป็น S

      ฐานข้อมูลพระบรมราโชวาท ประกอบด้วย

      รหัสเอกสาร กำหนดเป็น RES

      ฐานข้อมูลชีวประวัติ ประกอบด้วย

      รหัสเอกสาร กำหนดเป็น B

      บริการสำเนาสารบัญวารสาร ประกอบด้วย

      รหัสเอกสาร กำหนดเป็น CC

      กลุ่ม/แฟ้มย่อย กำหนดเป็นสาขาวิชา ได้แก่

      • คณะนิติศาสตร์
      • คณะบริหารธุรกิจ
      • คณะมนุษยศาสตร์
      • คณะรัฐศาสตร์
      • คณะวิศวกรรมศาสตร์
      • คณะศึกษาศาสตร์
      • คณะวิทยาศาสตร์
      • คณะเศรษฐศาสตร์
      • ทั่วไป
      • FAC.OF BUSINESS AD
      • FAC. OF ECONOMICS
      • FAC. OF EDUCATION
      • FAC. OF ENGINEERING0
      • FAC. OF HUMANITIES
      • FAC.OF LAW
      • FAC OF POLITICALS
      • FAC.OFSCIENCE

       บริการกฤตภาค ประกอบด้วย

       รหัสเอกสาร กำหนดเป็น CN

       กลุ่ม/แฟ้มย่อย กำหนดเป็นแหล่งที่มาของข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ ได้แก่

       • กรุงเทพธุรกิจ
       • ข่าวสด
       • ฐานเศรษฐกิจ
       • เดลินิวส์
       • ไทยโพสต์
       • ไทยรัฐ
       • แนวหน้า
       • บ้านเมือง
       • ประชาชาติธุรกิจ
       • ผู้จัดการรายวัน
       • ผู้จัดการรายสัปดาห์
       • มติชนรายวัน
       • โลกวันนี้รายวัน
       • สยามรัฐ